Mastercard - Global personvernerklæring

I kraft: 17. februar 2017

Mastercard International Incorporated og dets datterselskaper (i fellesskap "Mastercard") respekterer ditt personvern. Denne globale personvernerklæringen beskriver typene av personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker opplysningene, hvem vi deler dem med, og valgene du kan foreta om vår bruk av opplysningene. Vi beskriver dessuten våre tiltak for å ivareta informasjonssikkerheten og hvordan du kan kontakte oss vedrørende vår behandling av personopplysninger.

Mastercard-selskapene som er ansvarlige for innsamling og bruk av dine personopplysninger til de formål som fremgår av denne globale personvernerklæringen, fremgår av punktet "Hvordan du kan kontakte oss" nedenfor i dette dokumentet.

Vår behandling av personopplysninger kan variere mellom de landene vi har virksomhet i, i tråd med lokale retningslinjer og lokal lovgivning.

Personopplysninger vi samler inn

Mastercard kan samle inn opplysninger om deg fra ulike kilder.

Som betalingsformidler og leverandør av tilhørende tjenester henter vi inn begrensede personopplysninger fra finanseringsforetak, salgssteder og andre aktører i forbindelse med dine betalingstransaksjoner.

I denne forbindelse mottar vi kortnummer, salgsstedets navn og adresse, transaksjonsdatoen og beløpet. Vi påpeker at vi ikke har behov for kortinnehaverens navn eller andre kontaktopplysninger for å gjennomføre betalingen.

Vi kan også innhente opplysninger om deg fra selskaper som bruker eller tilrettelegger for bruk av andre Mastercard-produkter eller -tjenester og fra offentlig tilgjengelige informasjonssystemer.

Du kan dessuten velge å formidle opplysninger direkte til oss ved bruk av flere metoder, herunder: (i) på våre nettsider, (ii) i svar på våre markedsføringshenvendelser og annen kommunikasjon, (iii) gjennom sosiale medier, (iv) ved bestilling av et Mastercard-produkt eller en Mastercard-tjeneste, (v) ved bruk av et tilbud eller deltakelse i program eller makredsføringsaktivitet, eller (vi) i forbindelse med et aktuelt eller potensielt forretnings- eller abeidsforhold med oss. Du kan også velge å gi ditt samtykke til tredjeparter som formidler til oss personopplysninger som tredjepartene selv har hentet inn.

Vi kan samle inn eller du kan formidle blant annet følgende personopplysninger:

 • Kontaktopplysninger (som navn, postadresse, epostadresse og telefonnummer)
 • Stillingsopplysninger (som stillingstittel, avdeling og firmanavn)
 • Brukernavn og passord
 • Bankkontoopplysninger
 • Kontaktopplysninger til venner og andre du ønsker at vi skal kontakte
 • Innhold du formidler (som bilder, artikler og kommentarer)
 • Innhold du gjør tilgjengelig gjennom brukerkonti i sosiale media eller medlemskap hos tredjeparter
 • Det unike identifikasjonsnummeret for mobile enheter
 • Geolokasjonsdata
 • Annen informasjon (som innkjøpsmønster og -preferanser, språkpreferanse, alder, fødselsdag, kjønn og sivilstatus

Vi, våre tjenesteleverandører og partnere samler inn visse opplysninger ved å benytte automatiske hjelpemidler, som informasjonskapsler (cookies) og nettbaserte signalsendere (web beacons), når du samhandler med våre reklamer eller mobilapplikasjoner, eller besøker våre nettsteder, nettsider eller andre digitale flater. Opplysningene vi samler inn på denne måten, kan være: IP-adresse, nettleser, operativsystem, henvisende nettsted og opplysninger om handlinger eller samhandling med våre digitale flater. En "informasjonskapsel" (eller "cookie") er en tekstfil plassert av en nettjener (webserver) på en datamaskins harddisk. En "nettbasert signalsender" (eller "web beacon", "internet tag", "pixel tag" eller "clear GIF") brukes for å sende informasjon tilbake til en nettjener (webserver). 

Vi kan bruke tredjeparts tjenester for webanalyse på våre nettsteder og i våre mobilapplikasjoner, f.eks. tjenestene fra Adobe Omniture. Analyseleverandørene som administrerer disse tjenestene bruker teknologier som informasjonskapsler (cookies) og nettbaserte signalsendere (web beacons) for å hjelpe oss med å analysere hvordan gjester benytter våre nettsteder og applikasjoner.

Vi, våre tjenesteleverandører og partner kan også samle inn opplysninger om din aktivitet på våre nettsteder og applikasjoner for å kunne tilby deg innhold som er skreddersydd etter dine interesser. Informasjonen som samles inn for dette formålet kan være opplysninger om spesifikke nettsider eller reklamer du ser på ved besøk på våre nettsteder og handlinger du foretar deg på våre nettsider og applikasjoner. Under "Dine rettigheter og valg" nedenfor i denne globale personvernerklæringen kan du finne ut hvordan du når som helst kan si nei til eller begrense bruken av din nettaktivitet som grunnlag for markedsføring basert på dine valg på nettet.

Hvordan vi bruker personopplysningene vi samler inn

Vi kan bruke personopplysningene vi henter inn om deg, til å:

 • Gjennomføre betalingstransaksjoner (herunder autorisasjon, klarering, utøvelse av angrerett og andre handlinger i forbindelse med tvister)
 • Beskytte mot og forhindre svindel, uautoriserte transaksjoner, krav og erstatningsansvar, forvalte risikoeksponering og sikre kvaliteten på forhandlerrettighetene med hensyn til betalingsnettverkets integritet og sikkerhet. 
 • Opprette og forvalte konti du eventuelt har hos oss og gi svar på dine henvendelser
 • Tilby, administrere og kommunisere med deg om produkter, tjenester, tilbud, programmer og markedsføringskampanjer fra Mastercard, utstedere, innløsere, salgssteder og partnere (herunder  konkurranser, lotterier og andre markedsføringsaktiviteter)
 • Publisere forretningsregistre (som kan inneholde opplysninger om forretningskontakter)
 • Drive, evaluere og forbedre forretningsvirksomheten vår (herunder utvikle nye produkter og tjenester, håndtere kommunikasjon, avgjøre effektiviteten i og optimalisere markedsføringsføringen vår, analysere våre produkter, tjenester, nettsteder, mobilapplikasjoner og andre digitale ressurser, tilrettelegge for funksjonalitet på våre nettsteder og i våre mobilapplikasjoner og andre digitale ressurser, og utføre bokførings-, revisjons-, avstemmings- og inndrivelsesaktiviteter)
 • Anonymisere personopplysninger og utarbeide og utfylle samlerapporter som viser anonymisert informasjon (herunder kompilasjoner, analyser, analyse- og prediksjonsmodeller og -retningslinjer) for å kunne rådgi våre utsteder- og innløserinstitusjoner, salgssteder og andre kunder og partnere vedrørende tidligere og mulige fremtidige mønstre for forbruk, svindel og annen kunnskap som kan utledes av disse opplysningene
 • Vurdere vår interesse i ansettelse og kontakte deg om mulig ansettelsesforhold hos Mastercard
 • Håndheve våre brukervilkår og andre rettigheter
 • Som påkrevd etter gjeldende rett eller forespurt i forbindelse med en domstolsprosess eller av en offentlig myndighet som har eller hevder å ha myndighet over Mastercard eller Mastercards tilknyttede selskap
 • Overholde bransjestandarder og våre retningslinjer

Vi kan også bruke opplysningene på andre måter som det gis konkret beskjed om ved innsamlingen av opplysningene.

Personopplysninger vi deler med andre

Vi verken selger eller på annen måte deler med andre personopplysninger som vi samler inn om deg, med mindre dette er beskrevet i denne globale personvernerklæringen eller angitt på tidspunktet opplysningene blir samlet inn.

Vi kan dele personopplysninger vi samler inn med våre tilknyttede selskaper, finansforetak og andre selskap som utsteder betalingskort eller behandler betalingstransaksjoner, samt salgssteder. Vi deler personopplysninger for å gjennomføre betalingstransaksjoner og utføre andre aktiviteter som ber oss om. Vi kan også dele personopplysninger med enheter som bistår med forebygging av kortsvindel, for å beskytte betalingstransaksjoner mot svindel og for å sørge for at transaksjonene og betalingssystemet er sikre. For eksempel gir vi kortutstedere opplysninger om kortinnehavernes transaksjoner behandlet av Mastercard.

Dessuten kan vi dele personopplysninger med samtykke fra deg. Når Mastercard opptrer som tjenesteleverandør for tredjeparter, kan vi gi dem personopplysninger vi har samlet inn på deres vegne.

Vi kan også dele opplysninger med våre tjenesteleverandører som utfører tjenester på våre vegne. Vi gir disse tjenesteleverandørene fullmakt til å bruke eller dele opplysningene bare i den utstrekning det er nødvendig for å utføre tjenester på våre vegne eller oppfylle rettslige plikter. Vi pålegger disse tjenesteleverandørene en kontraktsmessig plikt til å skjerme og sikre personopplysninger de behandler på vegne av oss.

Mastercard overfører personopplysninger innenfor Mastercard-konsernet i henhold til vilkårene i denne globale personvernerklæringen eller i henhold til slike betingelser som vi oppgir når opplysningene blir samlet inn (f.eks. ved en programspesifikk personvernerklæring).

På våre nettsteder kan du velge å bruke visse funksjoner som du får tilgang til via andre selskaper eller som vi samarbeider med andre selskaper om. Disse funksjonene, herunder verktøy for sosiale nettverk og geolokasjon, blir driftet av tredjeparter, herunder sosiale nettverk, og dette er tydelig merket. Disse tredjepartene kan bruke eller dele personopplysninger i henhold til sine egne retningslinjer for personvern. Vi anbefaler sterkt at du leser gjennom tredjepartenes personvernerklæringer hvis du bruker slike funksjoner.

Vi kan dele opplysninger om deg (i) hvis vi er forpliktet til det i henhold til lov, (ii) når vi mener det er nødvendig for å forhindre skade eller økonomisk tap, eller (iii) i forbindelse med undesøkelse av noe vi mistenker er svindel eller ulovlig virksomhet.

Vi forbeholder oss retten til å overføre personopplysninger vi har om deg hvis vi selger eller overfører hele eller deler av vår virksomhet eller våre aktiva. I tilfelle slikt salg vil vi i rimelig utstrekning forsøke å få den overtakende virksomheten til å bruke personopplysningene du har gitt oss, på en måte som er i tråd med vår globale personvernerklæring. Etter et slikt salg eller en slik overføring kan du rette alle henvendelser om behandling av personopplysningene til den virksomheten vi har overført opplysningene til.

Dine rettigheter og valg

Du har visse rettigheter når det gjelder personopplysningene vi behandler. Vi gir deg også visse valg vedrørende hvilke personopplysninger vi kan samle inn fra deg, hvordan vi bruker disse opplysningene, og hvordan vi kommuniserer med deg.

Du kan velge ikke å gi personopplysninger til Mastercard ved å unnlate å utføre betalingstransaksjoner. Du kan også unnlate å gi opplysninger direkte til oss. Hvis du ikke gir personopplysningene vi ber om, er det imidlertid mulig at du ikke vil få fullt utbytte av hele spekteret av Mastercard-produkter og -tjenester, og det er mulig at vi ikke får gitt deg informasjon om produkter, tjenester og markedsføringskampanjer.

Når du besøker våre nettsteder, kan du si nei til innsamling og bruk av visse opplysninger som vi samler inn automatisk. I noen jurisdiksjoner kan dette valget gjøres ved bruk av verktøyet for samtykke til informasjonskapsler ("Cookie Consent tool") nederst på høyre side av Mastercards nettsider. Det er mulig at nettleseren din kan fortelle deg hvordan du kan bli varslet om og si nei til å motta enkelte typer av informasjonskapsler. På noen av Mastercards nettsteder kan vi dessuten gi deg andre valg om bruk av informasjonskapsler. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at uten informasjonskapsler er det mulig at du ikke kan bruke alle funksjonene på våre nettsteder og i våre tjenester på nettet.

Når du besøker tredjeparters nettsteder og samhandler med våre reklamer på nettet, kan du si nei til visse måter å bruke personopplysninger som vi samler inn automatisk. Vi kan bruke tjenesteleverandører til å presentere reklame på slike tredjeparters nettsteder. Disse reklamene kan bli skreddersydd og presentert ved bruk av opplysninger vi (og våre partnere) har samlet inn på våre nettsteder og i våre applikasjoner. I tillegg kan noen av våre tjenesteleverandører og partnere samle inn opplysninger om dine nettaktiviteter over tid og på tvers av tredjeparters nettsteder for å skreddersy og presentere disse reklamene. Mastercards reklamer er av og til utstyrt med ikoner som hjelper forbrukere med å (i) lære mer om hvordan deres opplysninger blir brukt og (ii) foreta valg vedrørende bruk av deres opplysninger. Du kan klikke her eller på ikonet i den aktuelle reklamen for å lære mer om din mulighet til å si nei til eller begrense bruken av din nettaktivitet som grunnlag for markedsføring basert på dine valg på nettet.

Du kan når som helst be oss om ikke å sende markedsføringshenvendelser per e-post ved å klikke på "meld meg av"-lenken i e-postene du mottar fra oss eller ved å kontakte oss som anvist nedenfor. Du kan også si nei til å motta markedsføring per e-post fra Mastercard ved å klikke her.

Som beskrevet ovenfor kan vi anonymisere personopplysninger til bruk for dataanalyse. For å si nei til slik anonymisering, kan du klikke her.

Hvis din arbeidsgiver gir dine personopplysninger til Mastercard kan du ha visse valg vedrørende Mastercards bruk og deling av opplysningene. Du kan kontakte arbeidsgiveren din for å få vite mer om og gjøre bruk av dine valgmuligheter.

I den utstrekning det er rettslig grunnlag for det, kan du trekke tilbake samtykke du tidligere har gitt oss til å behandle dine personopplysninger, eller med saklig grunn når som helst nekte oss å behandle opplysningene. Vi vil legge dine ønsker til grunn fremover i tid. Under visse omstendigheter kan tilbaketrekning av samtykke til Mastercards bruk eller overføring av personopplysningene dine medføre at du ikke vil kunne dra fordel av enkelte Mastercard-produkter eller -tjenester. 

I henhold til gjeldende rett kan du ha rett til å få bekreftet at vi har personopplysninger om deg, be om innsyn i og motta informasjon om personopplysningene vi har om deg, motta kopi av personoopplysningene vi har om deg, oppdatere og rett feil i personopplysningene, nekte behandling av dine personopplysninger, og få opplysningene skjermet, anonymisert eller slettet. Retten til innsyn i personopplysningene kan i visse tilfeller være begrenset etter lokal lovgivning. For å håndheve disse rettighetene, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

For å oppdatere dine preferenser, be om å få opplysningene dine fjernet fra våre e-postlister eller rette en henvendelse om innsyn i eller oppdatering, retting eller sletting av dine personoopplysninger, kan du kontakte oss som angitt nedenfor.

Hvis vår behandling av dine personopplysninger ikke er i tråd med dine forventninger eller du ønsker å klage på vår håndtering av personvern, ber vi deg om å fortelle oss det, så vi kan rette problemet. Du kan kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene under punktet "Hvordan kontakte oss" nedenfor. For å hjelpe oss til å svare på din forespørsel, ber vi deg gi alle detaljene om problemet. Vi forsøker å besvare alle klager innen rimelig tid.

Hvis du gir oss opplysninger eller materiale om en annen person, bør du forsikre deg om at deling med oss og vår påfølgende bruk som beskrevet for deg, er i henhold til gjeldende rett. Du bør f.eks. informere vedkommende om behandlingen av personopplysningene og innhente vedkommendes samtykke, hvis det er påkrevd etter gjeldende rett.

Internasjonale overføringer av opplysninger

Vi kan overføre personopplysningene vi har samlet inn om deg, til mottakere i andre land enn landet opplysningene opprinnelig ble samlet inn, herunder USA. Disse landene har ikke nødvendigvis den samme personvernlovgivningen som landet der du i utgangspunktet ga fra deg opplysningene. Når vi overfører opplysninger til andre land, vil vi beskytte opplysningene som beskrevet i denne globale personvernerklæringen eller som opplyst til deg da opplysningene ble samlet inn (f.eks. ved programspesifikk personvernerklæring).

Mastercard er en global virksomhet. For å kunne tilby våre tjenester, kan det være behov for å overføre dine personopplysninger til flere land, herunder USA, hvor vi har vårt hovedkvarter. Vi overholder gjeldende, lovfestede krav til sikringstiltak for overføring av personopplysninger til land utenfor EØS eller Sveits.

Fremfor alt har vi etablert og implementert et sett med bindende konsernregler (Binding Corporate Rules, "BCRs"), som har blitt ansett av tilsynsmyndigheter innenfor EØS-området til å gi et adekvat beskyttelsesnivå for personopplysningene som vi behandler globalt. En kopi av våre BCRs finnes her.

Hvordan vi lagrer og beskytter personopplysninger

Sikkerheten for dine personopplysninger er viktig for Mastercard. Vi forplikter oss til å beskytte opplysninger vi samler inn. Vi opprettholder organisatoriske, tekniske og fysiske sikringstiltak utformet for å beskytte personopplysningene du gir fra deg eller vi samler inn, mot tilfeldig, ulovlig eller uautorisert ødeleggelse, tap, endring, tilgang, deling eller bruk. Vi benytter SSL-kryptering på flere av våre nettsteder som vi benytter til overføring av visse personopplysninger.

Mastercard lagrer personopplysninger bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet personopplysningene ble samlet inn for, med mindre gjeldende rett krever eller åpner for noe annet. Vi iverksetter tiltak for å ødelegge eller permanent de-identifisere personopplysninger hvis dette er påkrevd etter loven eller det ikke lenger er behov for personopplysningene til det formålet vi samlet dem inn.

Lenker til andre nettsteder

Våre nettsteder kan ha lenker til andre nettsteder til hjelp eller informasjon for deg. Disse nettstedene kan operere uavhengig av Mastercard. Nettsteder det er lenket til, kan ha sine egne personvernretningslinjer eller -erklæringer som vi sterkt anbefaler at du leser hvis du besøker disse nettstedene. Hvis du besøker nettsteder som det er lenket til, men som Mastercard ikke eier eller kontrollerer, har vi ikke ansvar for nettstedenes innhold, bruken av nettstedene, eller nettstedenes håndtering av personvern.

Oppdatering av vår globale personvernerklæring

Denne globale personvernerklæringen kan uten forhåndsvarsel oppdateres regelmessig for å gjenspeile endringer i våre rutiner for behandling av personopplysninger. Vi vil publisere en godt synlig melding på relevante nettsider for å varsle om vesentlige endringer av vår globale personvernerklæring, og merke personvernerklæringen øverst med tidspunktet den senest ble oppdatert. Det er mulig at vi under visse omstendigheter vil be om ditt samtykke hvis vi oppdaterer vår globale personvernerklæring.

Hvordan du kan kontakte oss

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne globale personvernerklæringen eller Mastercards personvernhåndtering eller du vil at vi skal oppdatere opplysninger eller preferanser du har gitt oss, kan du klikke her. Du kan også sende oss en e-post til: privacyanddatausage@mastercard.com, eller sende brev til:

Global Privacy Officer
Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street
Purchase, New York 10577
USA


Hvis du befinner deg i EØS eller Sveits, kan Mastercard Europe SA være ansvarlig for behandlingen av personopplysningene dine.  Hvis du befinner deg i EØS eller Sveits, kan du sende oss en e-post til: privacyanddatausage@mastercard.com, eller sende brev til:

Global Privacy Officer
Mastercard Europe SA
Chaussée de Tervuren 198A
B-1410 Waterloo
Belgia

tilbake til toppen